Makes sense. Thanks PIA. smile


Contrarian, extraordinaire